Notulen van de ledenvergadering van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bergentheim,
gehouden op 05-03-2019 bij Veur Mekaar Bergentheim.

Dhr. Erik Janssen van uitvaarzorg Salland is aanwezig geeft een introductie van zijn uitvaartonderneming. Hij wil graag bekend worden bij onze leden. Dit wordt een punt op de volgende bestuursvergadering. Wat hij kan doen voor onze leden en wat kunnen doen voor hem.   

Opening:
Na de introductie vertrekt dhr. Janssen en opent de voorzitter Richard Olthof de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.

Presentielijst:
Het gehele bestuur is aanwezig. Er zijn 3 leden aanwezig.

Notulen:
De notulen van de ledenvergadering d.d. 12-03-2018 worden gelezen en akkoord bevonden.

Zaken uit de notulen:
De moestuin wordt goed onderhouden door dhr. Kompagnie.  Dit willen we graag zo houden. Er wordt een contract met dhr. Kompagnie opgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Geen

Behandeling agendapunten:

  1. Jaarverslag 2018: Het verslag wordt voorgelezen. De uitkering voor een levenloos geboren baby (prematuur) moet vermeld worden: € 850,-.
  2. Financieel jaarverslag 2017: Dit wordt duidelijk uitgelegd door de penningmeester. We hebben een normaal financieel jaar gehad. De rente van de spaarrekening is vanaf mei 2019 afgelopen.  De aula levert nog steeds geld op. In 2018 waren er extra kosten voor de vervanging van de CV van de aula en voor de notaris (nieuwe statuten en huishoudelijk reglement).
  3. Verslag kascontrolecommissie: Deze is uitgevoerd door dhr. J. Hofsink en dhr. J.H. Telman. De kas is gecontroleerd en goed bevonden.
  4. Begroting 2020: Deze wordt uitgelegd door de penningmeester. De rentevergoeding valt weg. Dit scheelt bijna € 10.000,-. De leden geven aan dat zij het belangrijk vinden dat er gekeken wordt hoe dit gat op te vangen valt. Misschien door geld in onroerend goed te beleggen. Dit moet besproken worden door het bestuur.
  5. Contributie: Het voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen met € 1,00. Dit om het wegvallen van de rente-inkomsten enigszins op te vangen. De uitkering blijft gelijk. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
  6. De kosten voor een persoonlijk lid in 2019 worden € 36,-. Een gezinslidmaatschap kost € 72,-.
  7. Uitkering bij begrafenis: De uitkering blijft gelijk aan 2018. € 2.200,- voor leden en € 1.865,- voor leden van de oude begrafenisvereniging Oud-Bergentheim. Voor kinderen t/m 17 jaar is de uitkering € 1.700,-. De uitkering voor een levenloos geboren baby (prematuur) is € 850,-.
  8. Bestuursverkiezing: Anton ten Brinke, Henry Schutte en Gerrit Willems zijn aftredend en herkiesbaar. Ze worden alle drie herkozen voor 4 jaar.

Rondvraag:
Geen vragen.

Sluiting:
De voorzitter bedankt een ieder voor de komst, sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.